Přístup na stránky Provozovatele může být podmíněn poskytnutím některých osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a případně i souvisejících právních předpisů, v platném znění. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy. Provozovatel je řádně registrován u úřadu pro ochranu osobních údajů, reg. číslo subjektu: 00052296. Poskytnutím svých osobních údajů vyslovuje uživatel souhlas s jejich zpracováním.

V souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů GDPR, nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (dále jen „Nařízení“) bychom vás rádi informovali o tom,

 • jaké osobní údaje shromažďujeme,
 • k jakým účelům osobní údaje využíváme,
 • zda a komu je poskytujeme,
 • jaká práva máte v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů,
 • jakým způsobem tato práva u nás můžete uplatnit.

Společnost auringo s.r.o., IČ: 10941665 vystupuje jako tzv. správce osobních údajů. Proto jsme povinni sdělit vám řadu informací o tom, jak s vašimi osobními údaji nakládáme. Pokud však budete mít přesto dotazy nebo budete chtít uplatnit svá práva ohledně nakládání s osobními údaji, obraťte se prosím na jeden z následujících kontaktů:

Telefonický kontakt:
+420 605 012 333

Elektronický kontakt:
info@auringo.cz

Písemný kontakt:
auringo s.r.o.
Na strži 2102/61a, Krč
140 00 Praha 4

V případě, že jste u nás nakoupili zboží, zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které jste nám sdělili při uzavírání smlouvy nebo registraci do systému:

 • identifikační údaje (jméno a příjmení, případně firmu, IČ, DIČ, námi vytvořené ID, které vám přidělíme),
 • adresné údaje (zejména adresa místa trvalého pobytu a dodací adresy, vaše e-mailová adresa, telefon),
 • popisné údaje (zejména akademický titul u jména),
 • případné záznamy v insolvenčním rejstříku a v registru plátců DPH
 • údaje k uskutečněným objednávkám (objednané zboží, ceny, termíny vyřizování a dodání)

V případě, že používáte některý náš dlouhodobý produkt (spoření), zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které jste nám sdělili:

 • identifikační údaje (jméno a příjmení, případně firmu, IČ, DIČ, námi vytvořené ID, které vám přidělíme),
 • adresné údaje (zejména adresa místa trvalého pobytu a dodací adresy, vaše e-mailová adresa, telefon),
 • popisné údaje (zejména akademický titul u jména),
 • případné záznamy v insolvenčním rejstříku a v registru plátců DPH
 • údaje k uskutečněným transakcím (stavy a pohyby spoření, transakční ceny a termíny)

V případě, že jste odsouhlasili zasílání newsletteru nebo jiných marketingových informací:

 • identifikační údaje (jméno a příjmení, případně firmu, IČ, DIČ, námi vytvořené ID, které vám přidělíme),
 • vaše e-mailová adresa, telefon,
 • popisné údaje (zejména akademický titul u jména).

Veškeré osobní údaje získáváme přímo od vás nebo z veřejně dostupných zdrojů (Obchodní rejstřík, registr plátců DPH).

Právní základ zpracování osobních údajů, způsob a účel zpracování

Vaše osobní údaje jsme oprávněni i bez vašeho souhlasu zpracovávat:

 • v rozsahu nezbytném pro splnění smlouvy uzavřené s vámi,
 • v rozsahu nezbytném pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis, např. zákon,
 • v rozsahu nezbytném ke komunikaci s našimi uživateli,
 • v rozsahu nezbytném k ochraně našich oprávněných zájmů – přímý marketing,
 • v rozsahu nezbytném k ochraně našich oprávněných zájmů – ověření existence a změn subjektu.

Dále uvádíme podrobnější informace o jednotlivých právních základech pro zpracování osobních údajů:

Zpracování pro splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli

Osobní údaje zpracováváme rovněž za účelem uzavření a splnění smlouvy, kterou jste s námi uzavřeli.

Zpracování pro splnění právní povinnosti, kterou nám ukládá právní předpis

Vystavujeme účetní a daňové doklady, které jsme povinni uchovávat a archivovat po dobu stanovenou právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví (zákon č. 563/1991 Sb.), zákonem o daních z příjmů (586/1992 Sb.) a zákonem o dani z přidané hodnoty (zákon č. 235/2004 Sb.).

Zpracování osobních údajů popsaných výše provádíme za účelem plnění našich zákonných povinností, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení.

Na vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli v souvislosti s registrací, můžeme posílat obchodní sdělení, pouze však s nabídkou našich souvisejících produktů a služeb. Takto udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat. Toto považujeme za nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů. Možnost odmítnout zasílání obchodních sdělení máte také již při první registraci.

Na základě vámi uděleného souhlasu jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje v rozsahu, v jakém jste nám je poskytli prostřednictvím formuláře umístěného na webových stránkách společnosti auringo s.r.o.

Účelem zpracování je možnost informovat vás o novinkách a našich nových akcích nebo službách elektronickou cestou nebo telefonicky.

Doba uložení osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a osobní údaje neuchováváme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů, nemáme-li jiný zákonný důvod k jejich zpracování nebo souhlas se zpracováním.

Komu poskytujeme vaše osobní údaje

Nevyplývá-li z dále uvedeného jinak, nikomu vaše osobní údaje neposkytujeme ani nezpřístupňujeme, neužíváme ani služeb externích zpracovatelů vašich osobních údajů, které uchováváme po nezbytně nutnou dobu na našich vlastních serverech.

Vámi zadané osobní údaje prostřednictvím zejména registračních formulářů umístěných na našich webových stránkách jsou ukládány v hostingovém centru společnosti CoolHosting, se kterou máme uzavřenou smlouvu o zpracování.

Osobní údaje zpracováváme pouze v členských státech EU. Do třetích zemí mimo EU, vyjma seznamu v následujícím odstavci, osobní údaje nepředáváme. K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

Altaxo Accounting – accounting
Altaxo accounting s.r.o., Sokolovska 131/86, 186 00, Praha

Google – Analytics, Disc
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Hetzner – server hosting
Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91770 Gunzenhausen, Germany

INSURANCE TRADE – logistika
INSURANCE TRADE s.r.o., Vacínova 859/13, Praha 8, IČ: 06249906

iPodnik – SQL server
iPodnik cloud s.r.o., Jiráskova 306, 252 25 Jinočany, IČ: 29004349

Stormware – účetní systém Pohoda
STORMWARE s.r.o., Za Prachárnou 4962/45, 586 01 Jihlava, IČ: 25313142

Tawk.to - live chat
tawk.to (SMS SIA), #6 - 8 Tirgoņu iela, Rīga, LV-1050, Latvia, EU

V zájmu boje proti spamu případně zneužití našeho webu používáme službu Google Recaptcha v3 pro ověření, zda náš web používá člověk nebo robot. V tomto případě jsou společnosti Google posílána data o způsobu vaší interakce s webem. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google lze nalézt zde: https://policies.google.com/privacy?hl=cs, smluvní podmínky společnosti Google zde: https://policies.google.com/terms?hl=cs.

Tyto společnosti mohou pro účely zajištění svých služeb používat soubory cookies (viz. výše).

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Zavazujeme se v takovém případě klást na zpracovatele při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Ostatní podmínky

Vaše osobní údaje zpracováváme korektním a transparentním způsobem, v souladu s právními předpisy. Dále uvádíme vaše práva, která vám vznikla v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů.

Máte právo na přístup k osobním údajům týkajících se vás jako tzv. subjektu údajů. Dále máte právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou, či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo vyžádat si kopii těchto osobních údajů.

Případné kopie osobních údajů vám mohou být poskytnuty elektronicky ve formě, která se běžně užívá. Za účelem ověření totožnosti osoby požadující přístup k osobním údajům musíme trvat na opatřeních uvedených níže v tomto dokumentu.

Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo nás požádat o jejich opravu nebo doplnění.

Máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají, avšak pouze je-li dán kterýkoliv z dále uvedených důvodů:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo
 • odvolal/odvolala jste vámi udělený souhlas, na základě kterého byly osobní údaje zpracovány a současně neexistuje žádný další právní důvod zpracování (např. naše povinnost zpracovávat tyto osobní údaje způsobem uloženým nám právním předpisem),
 • vznesl/vznesla jste námitky proti zpracování a vyšlo najevo, že na naší straně neexistují žádné dostatečné oprávněné zájmy, pro které bychom měli právo tyto osobní údaje zpracovávat,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány pro splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

Máte právo na omezení zpracování, a to v kterémkoliv z následujících případů:

 • pokud popíráte přesnost osobních údajů (ovšem v takovém případě doporučujeme spíše využít právo na jejich opravu),
 • je zpracování osobních údajů protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj,
 • pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i poté, co nejsou potřebné k účelu, pro který jste nám je poskytli (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete),
 • vznesli jste námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad vašimi oprávněnými zájmy.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, a to tehdy, pokud zpracováváme osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, tedy z důvodu našich oprávněných zájmů. Takto odůvodňujeme zpracování vašich osobních údajů v souvislosti s komunikací a přímým marketingem.

Námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu v praxi znamená, že můžete vznést námitku proti zasílání obchodních sdělení a my vám je nadále zasílat nebudeme. Tohoto však můžete dosáhnout i jednodušší cestou, když se prostřednictvím svého uživatelského účtu nebo prostřednictvím tlačítka v doručeném obchodním sdělení jednoduše odhlásíte z odběru obchodních sdělení.

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a případně právo předat tyto údaje jinému subjektu, aniž bychom vám v tom bránili.

Máte rovněž právo požádat nás o předání svých osobních údajů jinému subjektu, který vystupuje v roli tzv. správce osobních údajů, jestliže to však bude technicky proveditelné.

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely, které takový souhlas vyžadují, máte právo kdykoliv tento souhlas odvolat.

Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ)
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha

Svá práva na ochranu osobních údajů můžete uplatnit písemně nebo elektronicky.

Upozorňujeme na to, že za účelem ověření vaší totožnosti budeme brát zřetel pouze na žádost, kterou jste:

 • odeslali doporučeným dopisem nebo
 • odeslali z e-mailové adresy, která je u nás evidována přímo na vaši osobu, přičemž současně budete požádáni o to, abyste nám sdělili další údaj, pro ověření identity.

V případě důvodných pochybností o totožnosti žádajícího jsme dle čl. 12 odst. 6 Nařízení oprávněni požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele. Opatření k ověření totožnosti žádajícího jsme zavedli pro zvýšení bezpečnosti všech našich zákazníků, abychom předcházeli riziku zpřístupnění osobních údajů neoprávněné osobě. Tím chráníme i vaše osobní údaje.

Upozorňujeme, že s ohledem na množství došlé pošty i elektronické komunikace nemůžeme včas reagovat na podání, žádosti či námitky, které nám byly doručeny jiným způsobem (zejména na jiné e-mailové adresy).

Ve své žádosti, námitce či jiném podání týkajícího se vašich práv na ochranu osobních údajů prosím uveďte následující:

 • svoji totožnost,
 • specifikujte, jaké právo uplatňujete.

Na vaše žádosti, námitky a jiná podání budeme reagovat co nejrychleji, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti či námitky vás budeme informovat o přijatých opatřeních nebo o tom, proč jsme vaší žádosti či námitce nevyhověli. Bude-li vyřízení zvlášť složité nebo obdržíme-li vysoký počet žádostí, můžeme uvedenou lhůtu prodloužit až o dva měsíce, o čemž vás musíme informovat již během prvního měsíce a uvést důvody pro odklad.

Pokud vaší žádosti nebo námitce nevyhovíme, musíme uvést důvod. Pokud s námi přesto nebudete souhlasit, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu i na způsob, jakým jsme vaši žádost či námitku vyřídili. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jsme povinni sdělit vám informace o způsobu zpracování vašich osobních údajů bezplatně. Rovněž vaše žádosti, podání a námitky jsme povinni vyřídit bezplatně.

Podle čl. 12 odst. 5 Nařízení jsme však oprávněni uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, pouze však v případě, kdy jde o zjevně žádost nedůvodnou nebo nepřiměřenou, zejména v případě opakovaných žádostí. V uvedených případech jsme oprávněni odmítnout žádosti vyhovět.